Daftar serapan dari bahasa Sanskerta

swasta
Skt svastha LWIM
swatantra
Skt svatantra LWIM
Syiwa
Skt Śiva LWIM
tadi
Skt tadā LWIM
tal (1)
Skt tāla LWIM
tala (1)
Skt tāla LWIM
tapa
Skt tapas LWIM
taruna
Skt taruṇa LWIM
tata
Skt tathā LWIM
tatkala
Skt tatkāla LWIM
téga
Skt tyāga LWIM
téja
Skt tejas LWIM
telaga
Skt taḍāga LWIM
tentara
Skt tantra LWIM
teruna
Skt taruṇa LWIM
tetapi
Skt tathāpi LWIM
tirta
Skt tīrtha LWIM
tiwikrama
Skt trivikrama LWIM
tri- (1)
Skt tri LWIM
tribrata
Skt trivrata LWIM
trimatra
Skt trimātra LWIM
trimurti
Skt trimūrti LWIM
trisula
Skt triśūla LWIM
triwangsa
Skt vaṃśa LWIM
tuna (1)
Skt tunna LWIM
tuna-
Skt tunna LWIM
tunadaksa
Skt dakṣa LWIM
tunanetra
Skt netra LWIM
tunawicara
Skt vicāra LWIM
udara
Skt udāra LWIM
umpama
Skt upamā LWIM
upa-
Skt upa- LWIM
upaboga
Skt upabhoga LWIM
upacara
Skt upacāra LWIM
upajiwa
Skt upajīva LWIM
upakara
Skt upakāra LWIM
upaya
Skt upāya LWIM
upeti
Skt utpatti LWIM
urna
Skt varṇa LWIM
usaha
Skt utsāha LWIM
usia
Skt āyuṣya LWIM
utama
Skt uttama LWIM
utara (1)
Skt uttara LWIM
utara (1)
Skt uttara LWIM
wacana
Skt vacana LWIM
-wan
Skt -vaṇṭ LWIM
wana
Skt KBBI3
wanara
Skt KBBI3
wangsa
Skt vaṃśa LWIM
wanita
Skt vanitā LWIM
warga
Skt varga LWIM
warna
Skt varṇa LWIM
warta
Skt vṛtta LWIM
-wati
Skt -vatī LWIM
wedana
Skt vadana LWIM
wibawa
Skt vibhava LWIM
widyaiswara
Skt īśvara LWIM
wihara
Skt vihāra LWIM
wijaya
Skt vijaya LWIM
wilmana
Skt vimāna LWIM
windu
Skt bindu LWIM
wira
Skt vīra LWIM
wiracarita
Skt vīracarita LWIM
wiraniaga
Skt vaṇij LWIM
wirawan
Skt vīravat LWIM
wisma
Skt veśma(n) LWIM
wisuda
Skt viśuddha LWIM
wiyata
Skt viyata LWIM
wreda
Skt vṛddha LWIM
wredatama
Skt vṛddhatama LWIM
yoga
Skt yoga LWIM
yogi
Skt yogin LWIM
yojana
Skt yojana LWIM
yuda
Skt yuddha LWIM
yuwana
Skt yauvana LWIM