Daftar serapan dari bahasa Sanskerta

biku
Skt bhikṣu LWIM
bila
Skt velā LWIM
binasa
Skt vināśa LWIM
bindu
Skt bindu LWIM
bintara
Skt abhyantara LWIM
bisa
Skt viṣ a LWIM
Brahma
Skt Brahma LWIM
buana
Skt bhuvana LWIM
budaya
Skt buddhi LWIM
budi
Skt buddhi LWIM
budiman
Skt LWIM
bujangga
Skt bhujaṅga LWIM
bukti
Skt bhukti LWIM
bumi
Skt bhūmi LWIM
bumiputra
Skt bhūmiputra LWIM
bupati
Skt bhūpati LWIM
busana
Skt bhūṣaṇa LWIM
buta
Skt bhūta LWIM
butala
Skt bhūtala LWIM
cabai
Skt cavi LWIM
cahaya
Skt chāyā LWIM
cakra
Skt cakra LWIM
cakrawala
Skt cakravāla LWIM
cakrawati
Skt cakravartī LWIM
candi
Skt caṇḍī LWIM
candra
Skt candra LWIM
cara
Skt ācāra LWIM
cari
Skt cāri(n) LWIM
catur (1)
Skt caturaṅga LWIM
catur (2)
Skt catur LWIM
caturjalma
Skt janma LWIM
caturwarna
Skt caturvarṇa LWIM
cedera (1)
Skt cidra LWIM
cedera (2)
Skt chidra LWIM
cela
Skt chala LWIM
celaka
Skt chalaka LWIM
cemara (1)
Skt cāmara LWIM
cemara (2)
Skt cāmara LWIM
cempaka
Skt campaka LWIM
cempala
Skt capala LWIM
céna
Skt cihna LWIM
cenangga
Skt chinna LWIM
cencala
Skt cañcala LWIM
cendala
Skt caṇḍāla LWIM
cendana
Skt candana LWIM
cendekia
Skt Cāṇakya LWIM
cendera
Skt candra LWIM
cenderasa
Skt candrahāsa LWIM
cenderawasih
Skt candra LWIM
cengkerama
Skt caṅkrama LWIM
cengkerawak
Skt cakravāka LWIM
cerana
Skt caraṇa LWIM
cerca
Skt carca LWIM
ceria
Skt caryā LWIM
cerita
Skt carita LWIM
ceritera
Skt caritra LWIM
cerna
Skt jīrṇa LWIM
cetera
Skt chattra LWIM
cinta
Skt cintā LWIM
cipta
Skt citta LWIM
cita (2)
Skt citta LWIM
citra
Skt citra LWIM
cuaca
Skt svaccha LWIM
cuci
Skt śuci LWIM
cuka
Skt cukra LWIM
cula
Skt cūlā; cūḍā LWIM
curiga
Skt churikā LWIM
curna
Skt jīrṇa LWIM
dadih
Skt dadhi LWIM
dahaga
Skt dāha LWIM
daitia
Skt daitya LWIM
daksa
Skt KBBI3
daksina
Skt dakṣiṇa LWIM
dana
Skt dāna LWIM
danawa
Skt dhanvin LWIM
danta
Skt danta LWIM
darma
Skt dharma LWIM
dasa-
Skt daśa LWIM
dasawarsa
Skt varṣa LWIM
daya
Skt udaya LWIM
delima
Skt dālima LWIM
denda
Skt daṇḍa LWIM
derita
Skt dhārita LWIM
derma
Skt dharma LWIM
dermaga
Skt mārga LWIM
désa
Skt deśa LWIM
déwa
Skt deva LWIM
déwadaru
Skt devadāru LWIM
déwanagari
Skt devanāgarī LWIM
déwasa
Skt divasa LWIM
déwata
Skt devatā LWIM
déwi
Skt devī LWIM
dirgahayu
Skt dīrghāyuṣ LWIM
dirgantara
Skt digantara LWIM
dorna
Skt Droṇa LWIM
dosa
Skt doṣa LWIM
duaja
Skt KBBI3
duka
Skt duḥkha LWIM
duli (1)
Skt dhūli LWIM
dupa
Skt dhūpa LWIM