Daftar serapan dari bahasa Batak

bah
Bt KBBI3
bujang
Bt KBBI3
dolok
Bt KBBI3
dondon
Bt KBBI3
gumul
Bt KBBI3
horas
Bt KBBI3
lompayang
Bt KBBI3
pangolat
Bt KBBI3
paninggil
Bt KBBI3
parmitu
Bt KBBI3
sélok
Bt KBBI3
ucok (1)
Bt KBBI3